easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Archive for r????ne

Rynek w ??orach

Kr??tka wycieczka wieczorow─? por─?. Tym razem pad??o na ??ory, o kt??rych dos??ownie nie wiedzieli??my nic, poza tym, ??e istniej─? ;-)

Na pewno warto odwiedzi─? to miasto i przespacerowa─? si─? po urokliwym rynku z ciekaw─? mini-instalacj─? wodn─? oraz fontann─?.

Park w ??wierkla??cu – fontanna

Dzi?? – po kr??tkiej przerwie ;-) – trzy uj─?cia fontanny znajduj─?cej si─? w ??wierklanieckim parku.

Arran Island (Wyspa Arran)

Arran to dziewi─?ta co do wielko??ci wyspa Wielkiej Brytanii, le??─?ca u zachodnich wybrze??y Szkocji. Jej powierzchnia to 427 km2, a liczba mieszka??c??w – 5058 (2001 r.). Najwi─?kszym miastem jest Brodick.

Ze wzgl─?du na du??e zr????nicowanie terenu, nazywana jest Ma??─? Szkocj─?.

Wi─?cej informacji: www.arran.info

Ciechocinek – t─???nie

W drodze nad morze, odwiedzili??my os??awione t─???nie solankowe w Ciechocinku. Ich historia si─?ga XIX wieku, jednak nadal znajduj─? si─? w doskona??ej kondycji.

B─?d─?c w okolicy naprawd─? warto zatrzyma─? si─? tam i zobaczy─? te zadziwiaj─?ce konstrukcje. No i oczywi??cie powdycha─? solankowego powietrza :-)

Park linowy „Orla Per─?” w Brennej

Kolejna wycieczka, kolejne ciekawe miejsce. Tym razem przy okazji przejazdu przez Beskid ??l─?ski, odwiedzili??my Brenn─?. Zaskoczy??o nas zast─?pienie starego parku linowego, nowym, nowocze??niejszym i og??lnie lepiej skonstruowanym. Stary jednak pozosta?? w swoim miejscu, a nowy znajduje si─? jakie?? 200 metr??w wcze??niej (w sumie, mo??e i dalej… ;-) zale??y sk─?d si─? jedzie).

Park wygl─?da bardzo profesjonalnie, liny zamocowane s─? na 8 pot─???nych drzewach (tak naprawd─? s─? one na??o??one na dwuteowniki wbite g??─?boko w ziemi─? ;-) ). Je??li lubisz adrenalin─?, w Brennej na podskoczy Ci jej poziom.

Wi─?cej informacji o cenach, regulaminie oraz formularzach do pobrania i wypisania:

info park: 661 11 00 77
manager: 661 222 155
http://www.parkilinowe.pl
justynaswierk@parkilinowe.pl

??limak(i)

Id─? sobie, patrz─?, a po murze wspinaj─? si─? dwa ??limaki. Jeden du??y, drugi malusie??ki. Ten pierwszy to zapewne opieku??cza mamusia, a ma??y to oczywi??cie potomek, robi─?cy swoje pierwsze ??limacze pe??zy :-)

Zamek w B─?dzinie

Zwiedzania zabytk??w ci─?g dalszy.┬áTym razem wizytujemy (tylko z zewn─?trz – bo jak wszystkie muzea – i ten zamek jest w poniedzia??ek zamkni─?ty) Zamek w B─?dzinie.

Historia obiektu si─?ga IX wieku, wzniesiony zosta?? prawdopodobnie przez plemi─? Wi??lan. Wi─?cej fakt??w w Wikipedii.

Linki do odwiedzenia:
- Zamek w B─?dzinie (wikipedia)
- Muzeum Zag??─?bia w B─?dzinie

A tutaj ju?? kilka fotek.

Pa??ac (Zamek) w Mosznej

Wie?? Moszna, po??o??ona w wojew??dztwie opolskim . Warto odwiedzi─? te miejsce, ze wzgl─?du na znajduj─?cy si─? tam pa??ac. Powsta??a w XVII wieku budowla, by??a siedzib─? rodu Tiele-Winckler??w, potentat??w przemys??owych. Obiekt posiada 365 pomieszcze?? i 99 wie?? i wie??yczek.

Linki do przeczytania:
- wie?? Moszna
- Pa??ac w Mosznej
- Pa??ac w Mosznej (wikipedia)

Poni??ej zestaw fotek z wycieczki.

Rzutnik Ania (?üZK Prexer)

Dzi?? by?? pierwszy dzie?? (z dw??ch planowanych) robienia porz─?dk??w w gara??u. Zamiar jasny i czytelny – usuwamy bez sentyment??w wszelkie graty, rupiecie, rzeczy zupe??nie zapomniane i niepotrzebne, aby zrobi─? miejsce na nowe „z??ogi” ;-)

Szczeg????owa kontrola wyrzucanych work??w i pude??ek, ujawni??a prawdziwy skarb: rzutnik (czyli diaskop) B-9┬áAnia wyprodukowany przez ?ü??dzkie Zak??ady Kinotechniczne ÔÇÜPrexerÔÇÖ.

Pami─?tam jak w dzieci??stwie nami─?tnie u??ywa??em tego samego typu rzutnika (bo ten znaleziony nale??y do mojej ??ony) do ogl─?dania bajek wszelakich, a mia??em ich ca??e pud??o. Tata pracowa?? daleko od domu ale kiedy przyje??d??a??, przywozi?? ze sob─? zawsze nowe klisze.

Pami─?tam jak dzi??, ??e po ka??dym seansie m??j pok??j przepe??nia?? zapach nagrzanego (prawie rozp??ywaj─?cego si─?) plastiku obudowy. Gdy podros??em i pasjonowa??o mnie rozkr─?canie rzeczy wszelakich – pogubi??em gdzie?? soczewki oraz obiektyw… po kilku latach pozosta??e cz─???ci wyrzuci??em, a tu dzi?? taka niespodzianka…

Bez zastanowienia wieczorem po??wieci??em godzink─? na przeczyszczenie i przetestowanie sprz─?tu. Rozruch zako??czy?? si─? sukcesem – rzutnik dzia??a i wy??wietla bajki jak za dawnych czas??w, nawet zapach si─? zgadza! :-)

… a poni??ej dokumentacja z rozbi??rki sprz─?tu.

Chorzowskie Zoo

Sobotnia wyprawa do Chorzowskiego Zoo.

Zoolandia w ??l─?skim Zoo

Od paru dni w ??l─?skim Ogrodzie Zoologicznym funkcjonuje nowa atrakcja. Jest ni─? Zoolandia – rodzaj parku linowego dedykowanego najm??odszym go??ciom.

Tychy Paprocany

Fotki ze spaceru nad Jeziorem Paproca??skim.

Hamak w ogrodzie

Wczoraj poruszy??em temat hu??tawki i wspomnia??em o istniej─?cej ju?? instalacji na hamak.

Dzi?? odgrzebuj─? stare zdj─?cia, kt??re prezentuj─? hamak w ca??ej swej krasie.

Next entries »