easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Rzutnik Ania (?üZK Prexer)

Dzi?? by?? pierwszy dzie?? (z dw??ch planowanych) robienia porz─?dk??w w gara??u. Zamiar jasny i czytelny – usuwamy bez sentyment??w wszelkie graty, rupiecie, rzeczy zupe??nie zapomniane i niepotrzebne, aby zrobi─? miejsce na nowe „z??ogi” ;-)

Szczeg????owa kontrola wyrzucanych work??w i pude??ek, ujawni??a prawdziwy skarb: rzutnik (czyli diaskop) B-9┬áAnia wyprodukowany przez ?ü??dzkie Zak??ady Kinotechniczne ÔÇÜPrexerÔÇÖ.

Pami─?tam jak w dzieci??stwie nami─?tnie u??ywa??em tego samego typu rzutnika (bo ten znaleziony nale??y do mojej ??ony) do ogl─?dania bajek wszelakich, a mia??em ich ca??e pud??o. Tata pracowa?? daleko od domu ale kiedy przyje??d??a??, przywozi?? ze sob─? zawsze nowe klisze.

Pami─?tam jak dzi??, ??e po ka??dym seansie m??j pok??j przepe??nia?? zapach nagrzanego (prawie rozp??ywaj─?cego si─?) plastiku obudowy. Gdy podros??em i pasjonowa??o mnie rozkr─?canie rzeczy wszelakich – pogubi??em gdzie?? soczewki oraz obiektyw… po kilku latach pozosta??e cz─???ci wyrzuci??em, a tu dzi?? taka niespodzianka…

Bez zastanowienia wieczorem po??wieci??em godzink─? na przeczyszczenie i przetestowanie sprz─?tu. Rozruch zako??czy?? si─? sukcesem – rzutnik dzia??a i wy??wietla bajki jak za dawnych czas??w, nawet zapach si─? zgadza! :-)

… a poni??ej dokumentacja z rozbi??rki sprz─?tu.